Slanje radova

Abstrakt treba da sadrži do 250 reči, sa sledećim delovima:

  1. Uvod
  2. Cilj
  3. Materijal i metode
  4. Rezultati
  5. Zaključak

Rok za slanje abstrakta je do četvrtka 28.09.2017. godine na e-mail adresu: abstrakti.2017@gmail.com.

Radovi mogu da se izlože usmeno ili kao poster prezentacija. Molimo vas da prilikom slanja abstrakta naznačite temu u okviru koje želite da se rad predstavi, kao i način prezentacije (usmeni, poster prezentacija). Moderatori tema će sve dospele radove pregledati i doneti konačnu odluku o načinu izlaganja vašeg rada.

Svi radovi koji su prihvaćeni za poster prezentaciju, treba da se naprave u Power Point prezentaciji. Ovi radovi će biti prikazani na LCD ekranima koji će stajati u izložbenom prostoru. Radovi koji su prihvaćeni za usmenu prezentaciju treba da se predaju u ppt formi tehničkom licu dva sata pre početka sesije.

U oba slučaja, molimo da prvi slajd obavezno bude sa imenom i prezimenom autora/koautora, nazivom teme i institucije u kojoj je rad načinjen.

Prihvaćene poster prezentacije treba da se pošalju na email adresu posteri.zlatibor@gmail.com. Rok za slanje je 5.11.2017.