Slanje radova 2019

Rok za slanje radova je istekao.

Apstrakt treba da sadrži do 300 reči, sa sledećim delovima:

1.        Uvod

2.        Cilj

3.        Materijal i metode

4.        Rezultati

5.        Zaključak

Radovi mogu da se izlože usmeno ili kao poster prezentacija. Moderatori tema će sve dospele radove pregledati i doneti konačnu odluku o načinu izlaganja vašeg rada.

Svi radovi koji su prihvaćeni za poster prezentaciju, treba da se naprave u Power Point prezentaciji. Ovi radovi će biti prikazani na LCD ekranima koji će stajati u izložbenom prostoru. Prihvaćene poster prezentacije treba da se pošalju na email adresu posteri.zlatibor@gmail.com. Rok za slanje ppt prezentacije za poster prezentacije je petak, 25.10.2019.

Radovi koji su prihvaćeni za usmenu prezentaciju treba da se predaju u ppt formi tehničkom licu dva sata pre početka sesije.

U oba slučaja, molimo da prvi slajd obavezno bude sa imenom i prezimenom autora/koautora, nazivom teme i institucije u kojoj je rad načinjen.

Za sva dodatna pitanja u vezi slanja radova, dodatne informacije su na e-mail adresi: apstrakti.2019@gmail.com.