Akreditacija

Na osnovu odluke Zdravstvenog saveta Republike Srbije broj 153-01-00333/2021-01 od 16.08.2021. godine, Kongres radiologa Srbije je akreditovan na sledeći način: broj bodova za predavača 13, broj bodova za pasivno učešće 8, broj bodova za usmenu prezentaciju 11, broj bodova za poster prezentaciju 9, broj bodova ostalim koautorima usmene prezentacije i poster prezentacije (do 3 koautora) po 0,5.