Slanje radova

ROK ZA SLANJE RADOVA JE 01.09.2021.

Rad treba da sadrži sledeće elemente:

Ime i prezime
Institucija
Apstrakt

Treba da sadrži do 300 reči, sa sledećim delovima:

  1. Uvod
  2. Cilj
  3. Materijal i metode
  4. Rezultati
  5. Zaključak

Radovi mogu da se izlože usmeno ili kao poster prezentacija. Radovi koji su prihvaćeni za usmenu prezentaciju treba da se predaju u ppt formi tehničkom licu dva sata pre početka sesije.

Moderatori tema će sve dospele radove pregledati i doneti konačnu odluku o načinu izlaganja vašeg rada.

Svi radovi koji su prihvaćeni za poster prezentaciju, treba da se naprave u Power Point prezentaciji. Ovi radovi će biti prikazani na LCD ekranima koji će stajati u izložbenom prostoru. Prihvaćene poster prezentacije treba da se pošalju na email adresu posteri.zlatibor@gmail.com. Rok za slanje ppt prezentacije za poster prezentacije je petak, 06.10.2021.

U oba slučaja, molimo da prvi slajd obavezno bude sa imenom i prezimenom autora/koautora, nazivom teme i institucije u kojoj je rad načinjen.

Za sva dodatna pitanja u vezi slanja radova, dodatne informacije su na e-mail adresi: apstrakti.2021@gmail.com.